« »

Teeri (Tetrao tetrix)

SV: Orre, EN: Black Grouse

kuva tästä lajista

Teeri on Euraasian havumetsävyöhykkeen laji, jota Suomessa tavataan koko maassa Tunturi-Lappia lukuun ottamatta. Lajia tavataan niin havu- kuin lehtimetsissä, mutta runsain kanta on puustoisilla soilla sekä nuorehkoissa, rikkonaisissa metsissä. Soidinpaikat sijaitsevat tyypillisesti avosoilla tai peltoaukeilla. Suurimmat teeritiheydet ovat Etelä- ja Keski-Suomessa aina Oulun korkeudelle asti, ja tiheydet pienenevät kohti pohjoista. Lajia tavataan myös yleisesti pesivänä metsäisillä meren saarilla.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koordinoimien kanalintulaskentojen perusteella teerikanta pieneni noin 70 % 1960-luvulta 1990-luvulle. Vuosien väliset kannanvaihtelut ovat lajilla voimakkaita, ja niissä todettiin aina 1980-luvulle asti noin 6–7 vuoden syklisyys, joka sittemmin näyttää kadonneen. Viimeisen 20 vuoden ajan teerikanta on ollut vakaa, jopa pienoisessa kasvussa 2000-luvulla. Teeri on kuitenkin huomattavasti harvalukuisempi nykyään kuin puoli vuosisataa sitten. Pitkäaikaisen taantuman syiksi on esitetty metsärakenteen muutoksia, kuten  mm. kaskikoivikoiden katoamista, mutta myös metsästyksellä voi olla osuutta. Suomen noin 700 000 parin teerikannan on luokiteltu olevan tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa silmälläpidettävä.

Kolmas atlas ei paljasta voimakkaita muutoksia teeren levinneisyydessä. Yhdistettyyn 1. ja 2. atlakseen verrattuna ruutuindeksit ovat pienentyneet jonkun verran eteläisessä Suomessa sekä Länsi- ja Keski-Lapissa, mikä viitannee kannan harventumiseen. Toisaalta Itä-Lapin alueella laji näyttää levittäytyneen kohti pohjoista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma182247,1 %
Todennäköinen79720,6 %
Mahdollinen57414,9 %
Yhteensä319382,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta