« »

Sinisuohaukka (Circus cyaneus)

SV: Blå kärrhök, EN: Hen Harrier

kuva tästä lajista

Sinisuohaukan levinneisyysalue kattaa lähes koko palearktisen alueen Atlantilta Tyynellemerelle asti. Suomessa sinisuohaukka on yleisin keski- ja pohjoisosissa, missä sen tyypillisintä pesimäympäristöä ovat suoalueet, rannikon niityt ja hakkuuaukot.

Sinisuohaukat syövät pääasiassa pikkunisäkkäitä, minkä vuoksi pesimäkanta vaihtelee vuosien välillä kulloisenkin myyrätilanteen mukaan. Petolintuseurannan mukaan laji on taantunut viime vuosikymmeninä. Tämän vuoksi sen luokitus muutettiin vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa silmälläpidettävästä vaarantuneeksi. Pesimäkannan kooksi on arvioitu alle 2 000 paria.

Lintuatlaskartoitusten mukaan sinisuohaukan levinneisyys on yhtenäisin alueella, joka ulottuu Suupohjasta Pohjanmaan kautta Lounais-Lappiin. Sitä tavataan myös Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä maan kaakkoisosissa aivan itärajan tuntumassa. Sen sijaan Etelä-Suomesta se puuttuu pesivänä laajoilta alueilta. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä niiden ruutujen määrä, joista saatiin pesintään viittaavia havaintoja (PV-indeksi vähintään 2) pieneni lähes 200:lla. Lisäksi varmojen pesimäruutujen osuus havaintoruutujen kokonaismäärästä pieneni yhdeksän prosenttiyksikköä. Muutos näkyy selvästi, kun karttoja tutkii vertailutyökalun avulla. Kanta on merkittävästi harventunut etenkin Keski-Suomessa ja Lapissa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2295,9 %
Todennäköinen40010,3 %
Mahdollinen69418 %
Yhteensä132334,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa