« »

Satakieli (Luscinia luscinia)

SV: Näktergal, EN: Thrush Nightingale

kuva tästä lajista

Satakieli on euraasialainen laji, jonka levinneisyys painottuu Suomen kaakkoispuolelle. Suomessa yhtenäinen levinneisyys keskittyy maan eteläosiin, jotakuinkin Pori–Lappeenranta -linjan eteläpuolelle. Satakielen elinympäristöä ovat ryteikköiset, mutta kuitenkin tarpeeksi aukkoiset, nuorehkot lehtimetsät, myös lehdonreunukset ja puistometsiköt. Usein reviirillä tai sen läheisyydessä on vettä.

Satakieli oli Suomessa 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla harvalukuinen pesimälaji, jota esiintyi vain maan kaakkoisimmassa nurkassa. Noin 1950–1960 -luvuilta lähtien se alkoi levittäytyä länteen ja lounaaseen, ja tätä levittäytymistä ilmeisimmin edesauttoi pensoittumisen ja metsittymisen lisääntyminen eli nuorten lehtipuuvaltaisten metsäalueiden alan kasvu. Laskenta-aineistot (yhdistetty linja- ja pistelaskentadata) jaksolta 1979–2010 paljastavat kannan kaksinkertaistuneen. Pelkkiin linjalaskentoihin perustuva 1970-luvun parimääräarvio oli noin 8 500, mutta 1980-luvun lopulla jo noin 17 000 paria. Nykykannaksi arvioidaan 18 000–25 000 paria.

Satakielen eteläinen levinneisyysalue maassamme on pysynyt pääpiirteissään muuttumattomana, kun verrataan uusimman atlaksen aineistoa kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn aineistoon, joka on ruutujen kartoitustehokkuuden suhteen vertailukelpoinen uusimpaan atlakseen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2576,6 %
Todennäköinen80620,9 %
Mahdollinen2416,2 %
Yhteensä130433,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta