« »

Pikkutikka (Dendrocopos minor)

SV: Mindre hackspett, EN: Lesser Spotted Woodpecker

kuva tästä lajista

Pienimmän tikkalajimme pikkutikan levinneisyysalue ulottuu Euroopan länsirannoilta Aasiaan tyynenmeren rannikolle. Suomessa pikkutikan levinneisyys keskittyy etelä- ja keskiosiin, ja Oulun pohjoispuolella lajia tavataan harvalukuisena vain paikoittain. Pikkutikka on lehtojen, rehevien lehtimetsien ja lepikoiden laji, joka tarvitsee reviirilleen lahoa lehtipuustoa.

Pikkutikan pesimäkanta on viimeisen noin 50 vuoden aikana taantunut selvästi, ja taantuma ilmenee sekä talvilintulaskentojen että pesimäaikaisten linjalaskentojen aineistoista. Vuosituhannen vaihteessa pesimäkannan kooksi arvioitiin 4 000–7 000 paria, ja kannan on todettu romahtaneen noin 80 % 1960-luvun alun ja 1980-luvun puolivälin välisenä aikana. Taantuman syyt eivät ole täysin selvillä, mutta todennäköisesti syyt löytyvät metsätaloudesta. Muuttuneiden metsänkäsittelytapojen myötä lahojen ja lahoavien lehtipuiden määrä on vähentynyt, ja lajin kannalta tärkeiden rantalehtojen määrä on vähentynyt. Myös hakamaiden häviäminen ja kuusettuminen maatalouden muutoksen myötä ovat olleet pikkutikalle kielteistä kehitystä. Pikkutikan kannankehityksen tarkastelua vaikeuttavat jonkin verran lajin huomattavan suuret vuosien väliset määrävaihtelut, jotka liittyvät hyvin paljon talviaikaisiin olosuhteisiin. Viime aikoina pikkutikan pesimäkanta on kuitenkin kohentunut tai ainakin kannan taantuminen on pysähtynyt. Tuorein kannanarvio on aiemman arvion tapaan 4 000–7 000 paria.

Uusimmassa atlasaineistossa pikkutikan taantuma ei näy – päinvastoin. Esiintymisruutujen määrä on kasvanut. Talvien viimeaikaisella leudontumisella saattaa olla vaikutuksensa, ja lisäksi täytyy muistaa, että uusimmassa atlaksessa atlasruutujen kartoitustehokkuus oli parempi kuin kahdessa edellisessä atlaksessa yhteensä. Huomioitavaa on kuitenkin pohjoisen Lapin pesimäkannan harventuminen.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma57014,7 %
Todennäköinen44811,6 %
Mahdollinen44911,6 %
Yhteensä146738 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa