« »

Piekana (Buteo lagopus)

SV: Fjällvråk, EN: Rough-legged Buzzard

kuva tästä lajista

Piekanan levinneisyys kattaa Euraasian ja Pohjois-Amerikan pohjoisimmat alueet. Piekana käyttää ravinnokseen lähes pelkästään pikkunisäkkäitä, joiden runsaudessa on suuria vuosienvälisiä eroja. Suomessa piekana pesii yleensä vain Pohjois-Lapissa, mutta hyvinä myyrävuosina pesintöjä saattaa löytyä Keski-Suomestakin.

Maamme pesimäkanta vaihtelee pikkunisäkästilanteesta riippuen 500–4 000 parin välillä. Vuonna 2010 piekana arvioitiin uhanalaistarkastelussa elinvoimaiseksi.

Piekanan levinneisyys on muuttunut laikkuisemmaksi kahden ensimmäisen ja kolmannen lintuatlaksen välillä. Kahdessa ensimmäisessä atlaksessa laji havaittiin 847 ruudussa, kolmannessa havaintoruutujen määräksi jäi noin 730. Niiden ruutujen, joissa pesintä on varmistettu, osuus putosi runsaasta 40 prosentista vain noin viidennekseen. On kuitenkin huomattava, että ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistettyyn 10 vuoden aineistoon mahtuu suuremmalla todennäköisyydellä hyviä myyrä- ja sopulivuosia kuin viiden vuoden mittaiseen kolmannen atlaksen aineistoon. Pelkästään toisen ja kolmannen atlaksen vertailu paljastaa kuitenkin, että ero on edelleen selvä. Vuonna 2009 maan etelä- ja keskiosiin sattui poikkeuksellinen myyrähuippu, jonka turvin piekanoja pesi mm. Suupohjassa ja Pirkanmaalla. Eteläisin pesintä varmistettiin Kullaalla Satakunnassa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1684,3 %
Todennäköinen1774,6 %
Mahdollinen3849,9 %
Yhteensä72918,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta