« »

Peukaloinen (Troglodytes troglodytes)

SV: Gärdsmyg, EN: Wren

kuva tästä lajista

Peukaloinen pesii laajalla alueella pohjoisella pallonpuoliskolla. Suomessa sitä esiintyy noin Oulun/Kainuun korkeudelle, ja sitä pohjoisempana yksittäisiä pesintöjä on sieltä täältä. Peukaloisen pesimäympäristöä ovat havu- ja sekametsät, erityisesti kuusivaltaiset metsät. Rehevät puronvarret ja korpinotkelmat ovat tyypillisiä pesimäympäristöjä samoin kuin hakkuuaukioiden laitamat raivuukasoineen ja pöheikköineen. Keski- ja Etelä-Euroopassa peukaloiset pesivät hyvin usein pihapiireissä, ja tällainen saattaa tulevaisuudessa yleistyä myös Suomessa.

Peukaloisen pesimäkannan koko maassamme vaihtelee paljon vuosien välillä. Erityisesti ankarat talvet Euroopan talvehtimisalueilla verottavat pesimäkantaamme. Peukaloinen runsastui 1940–50 -luvuilta 1990-luvulle, ja voimakkaiden vuotuisten vaihteluiden sävyttämä runsastuminen on jatkunut siitä lähtien. Laskenta-aineistot osoittavat kannan yli kaksinkertaistuneen 1980-luvun alkupuolelta vuoteen 2010. 1980-luvun kannanarvio oli 40 000–50 000 paria, ja nykyinen populaatiokoko on 50 000–120 000 pesivää paria. Runsastumista on edesauttanut ilmeisesti talvien leudontuminen ilmastonmuutoksen myötä Keski-Euroopan talvehtimisalueilla.

Atlaskartoilta peukaloisen viimeaikainen runsastuminen ilmenee selkeästi levinneisyysalueen laajenemisena ja yhtenäistymisenä. 1970- ja 1980-lukujen atlasten yhdistetyssä aineistossa esiintymisruutujen määrä oli noin 1 400 ja uusimmassa noin 2 000. Erityisesti varmojen ja todennäköisten pesintöjen ruutumäärä on kasvanut, ja levinneisyysalue on muuttunut yhtenäisemmäksi maan keskiosissa. Atlaskartat antavat luotettavan kuvan levinneisyydestä, sillä äänekkäästi ja ahkerasti laulava peukaloinen harvoin jää kartoituksissa huomaamatta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma62916,3 %
Todennäköinen100626 %
Mahdollinen42911,1 %
Yhteensä206453,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa