« »

Niittykirvinen (Anthus pratensis)

SV: Ängspiplärka, EN: Meadow Pipit

kuva tästä lajista

Niittykirvinen on euraasialainen laji, jonka levinneisyys kattaa koko Suomen. Niittykirvinen asuttaa erilaisia avomaita. Pohjois-Suomessa pesimätiheydet ovat korkeimpia erilaisissa suoympäristöissä ja tunturinummilla. Maan eteläosissa niittykirvisen löytää varmimmin puolestaan merensaaristosta ja pelloilta. Pelloilla se suosii laitumia, heinäpeltoja ja niittyjä, ja tiheydet ovat korkeampia avo-ojitetuilla pelloilla kuin salaojitetuilla pelloilla.

Maamme niittykirviskanta kasvoi 1940-luvulta ainakin 1990-luvun puolivälin tienoille. Runsastumisen syitä ei tunneta kunnolla. On spekuloitu, että Pohjois-Suomessa avohakkuualueiden lisääntyminen 1970- ja 1980-luvuilla olisi luonut paljon sopivaa ympäristöä lajille. Toisaalta samaan aikaan soiden lisääntynyt ojitus lienee vähentänyt sopivaa pesimäympäristöä. Talvehtimisolosuhteiden paraneminen Etelä-Euroopassa ilmaston lämpenemisen myötä on saattanut parantaa lajin talvehtimismenestystä, ja näin edesauttaa pesimäkannan kasvua, mutta tästä ei ole olemassa tutkimustietoa. Niittykirvisen pesimäkannan kooksi arvioitiin 1980-luvun loppupuolella noin 990 000 paria. Linjalaskenta-aineisto 1983–2010 paljastaa suuret vuosien väliset vaihtelut, sekä kannan lievän mutta merkitsevän vähenemisen. Pesivien parien määräksi arvioidaan nykyään noin 400 000–700 000 paria, ja uusimmassa maamme eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010) niittykirvinen on nostettu luokkaan silmälläpidettävä, kun kymmenen vuotta aikaisemmin lajin kanta luokiteltiin vielä elinvoimaiseksi. Parimäärät ovat ilmeisesti laskussa tunturinummilla ja soilla, joista jälkimmäisiä etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa hävitetään turvetuotantoalueiksi. Etelä-Suomen vuotuisissa peltolintujen kartoituslaskennoissa niittykirvismäärissä on havaittu voimakkaitakin vuosienvälisiä vaihteluja, mutta ei taantumaa.

Atlaskarttojen perusteella niittykirvisen levinneisyysalue ei ole muuttunut sitten 1970- ja 1980-lukujen. Levinneisyysalue kattaa koko maan, mutta se on aukkoinen Järvi-Suomessa. Niittykirvisestä on todennettu pesintään viittaavia havaintoja noin 77 %:ssa kaikista atlasruuduista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma165942,9 %
Todennäköinen96124,9 %
Mahdollinen3729,6 %
Yhteensä299277,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta