« »

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus)

SV: Svarthakedopping, EN: Slavonian Grebe

kuva tästä lajista

Mustakurkku-uikku on pienten runsaskasvustoisten järvien, lampareiden ja merenlahtien asukki, jonka levinneisyys keskittyy eteläiseen Suomeen ja länsirannikolle. Sisämaassa laji pesii tyypillisesti pienikokoisilla kalattomilla lammilla ja järvillä, joissa sen pääravinnon, selkärangattomien eläinten, runsaus on moninkertainen kalaisiin vesistöihin verrattuna. Saaristosta lajin puolestaan löytää useimmin ulko- ja välisaaristo suojaisista matalista ruovikkorantaisista merenlahtien pohjukoista, mutta sisäsaaristosta laji on viime aikoina kadonnut lähes kokonaan. Muiden uikkujen tapaan se rakentaa kelluvan pesän vesikasvien varaan. Mustakurkku-uikku pesii usein löyhissä yhdyskunnissa mutta myös yksittäisparit ovat yleisiä.

Mustakurkku-uikun pesimäkannan koko on pienentynyt viime vuosina. 1980-luvun lopun arvio oli 3 000–6 000 pesivää paria, mutta nyt uusin (v. 2010) arvio on enää 1 200–1 700 paria. Laji onkin tätä nykyä luokiteltu uhanalaiseksi luokkaan "Vaarantuneet" maamme eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa. Uhanalaisuuden syiksi ja tulevaisuuden uhkatekijöiksi on arveltu pesimä- sekä talvehtimis- ja muuttoalueilla tapahtuneita ympäristömuutoksia  ja muiden lajien, kuten rehevöitymisen myötä kasvaneen särkikalakantojen, aiheuttama kilpailu.

Uusimmassa atlaksessa mustakurkku-uikun pesintä varmistettiin noin 10 %:ssa kaikista maamme atlasruuduista, ja mahdollinen tai todennäköinen pesintä todettiin lisäksi noin 400 ruudusta. Edellisiin atlaksiin verrattuna lajin ruutumääräinen levinneisyys on pysynyt jotakuinkin samana viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan. Esiintymisen painopisteessä on kuitenkin tapahtunut eroja. Sisämaassa, jossa laji esiintyy usein löyhinä yhdyskuntina, levinneisyys on harventunut. Toisaalta lounaissaaristossa levinneisyysalue näyttää tihentyneen, mikä viittaa kannankasvuun ko. alueilla.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma38810 %
Todennäköinen1774,6 %
Mahdollinen2025,2 %
Yhteensä76719,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa