« »

Kuusitiainen (Parus ater)

SV: Svartmes, EN: Coal Tit

kuva tästä lajista

Kuusitiaisen laaja levinneisyysalue kattaa suurimman osan Eurooppaa ja laajalti Aasiaa aina Tyynellemerelle saakka. Suomessa kuusitiainen on maan eteläosien havumetsien laji, jonka yhtenäinen levinneisyys kiertyy länsirannikkoa Perämeren pohjukkaan saakka. Kuusitiainen suosii pesimäympäristönään varttuneita kuusikoita ja kuusivaltaisia sekametsiä. Se voi asettua pesimään myös pihapiiriin pönttöön, kunhan lähettyvillä on kuusimetsää. Kuusitiainen on enimmäkseen paikkalintu, mutta joinakin vuosina esiintyy vaelluksia kohti lounasta. Tällöin vaelluksissa on oletettavasti mukana myös lintuja maamme rajojen ulkopuolelta.

Kuusitiaisen pesimäkanta vaihtelee huomattavasti vuosien välillä. Vaihtelut saattavat liittyä ajoittain esiintyviin vaelluksiin tai talvien sääolosuhteisiin, mutta jälkimmäisestä ei ole Suomesta – toisin kuin Ruotsista – selvää näyttöä. Kuusitiaisen pitkäaikaisen kannankehityksen arvellaan pysyneen jotakuinkin vakaana 1940-luvulta 1990-luvulle. 1980-luvun aikana pesimäkanta kasvoi aina 1990-alkupuolelle saakka, mutta sitten jälleen taantui niin, että 2000-luvun alkuun tultaessa oltiin jälleen 1980-alun tasolla. Yhdistetty piste- ja lintulaskenta-aineisto jaksolta 1978–2010 ei paljasta tilastollisesti merkitsevää muutosta kannankehityksessä. 1980-luvun lopulla maamme kuusitiaiskannan koon arvioitiin vaihtelevan 30 000 ja 100 000 parin välillä, mikä vastaa myös nykykannan kokoa.

Atlaskartoitusten perusteella kuusitiaisen levinneisyys on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tiivistynyt Keski-Suomessa ja samalla laajentunut kohti pohjoista. Tätä nykyä laji asuttaa noin 42 % kaikista atlasruuduista, kun vastaava luku kahden edellisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa oli noin 26 %. Uusimman atlaksen kartoitustehokkuus toki oli edellisiä merkittävästi parempi, mutta näin suuri muutos heijastanee aitoa levinneisyysalueen laajenemista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma75119,4 %
Todennäköinen48912,7 %
Mahdollinen39610,2 %
Yhteensä163642,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa