« »

Kuukkeli (Perisoreus infaustus)

SV: Lavskrika, EN: Siberian Jay

kuva tästä lajista

Kuukkeli esiintyy Euraasian pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Suomessa kuukkelin pääasiallinen levinneisyys sijoittuu maan pohjoispuoliskoon. Etelämpänä laji pesii harvalukuisena ja vain paikoitellen, mm. Suupohjassa. Mieluisinta pesimäympäristöä kuukkelille ovat iäkkäät ja tiheät kuusikot, joissa kasvaa naavaa tai luppoa. Sille kelpaa pesimäalueeksi myös havupuuvaltaiset sekametsät sekä Pohjois-Suomessa puustoiset suoympäristöt.

Maamme kuukkelikanta taantui huomattavasti 1900-luvun alkupuolelta 1970-luvulle, eritoten maan eteläosissa, mistä yhtenäisen levinneisyyden alue pikkuhiljaa vetäytyi pohjoisemmaksi. Kuukkelin taantuma on liitetty iäkkäiden metsien hakkuisiin metsätalouden tehostuessa. Pohjois-Suomessa lajin pääesiintymisalueilla taantuma ei ollut yhtä suurta, eivätkä kuukkelimäärät siellä ole ilmeisesti merkittävästi vähentyneet viimeisen noin neljän vuosikymmenen aikana. 1940- ja 1950-luvuilla kuukkelin pesimäkannan kooksi arvioitiin noin 100 000 paria, mutta 1970- ja 1980-luvuilla enää 40 000–50 000 paria. Yhdistetyssä pienessä linja- ja pistelaskenta-aineistossa ei näy pitkäaikaissuuntausta vuosina 1983–2010, mutta vuosienvälinen vaihtelu on voimakasta.

Atlaskartoitusten perusteella kuukkelin levinneisyysalue maassamme ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosikymmeninä. Aivan eteläisimmät esiintymät ovat kuitenkin kadonneet ja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Kainuun esiintymistiheydet ovat harventuneet. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla kuukkeli näyttää taantuneen laajalla alueella. Kuukkelia tavataan yhä maan eteläpuoliskossa siellä täällä, mutta koska monet paikallispopulaatiot ovat usein kovin pieniä ja siten alttiita katoamiselle, on laji luokiteltu uusimmassa maamme eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa v. 2010 silmälläpidettäväksi. Suuri uhka kuukkelille on tehometsätalous, joka nuorentaa metsiä ja pilkkoo metsämaisemaa pienentäen vanhojen metsien alueita.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma55214,3 %
Todennäköinen2105,4 %
Mahdollinen44511,5 %
Yhteensä120731,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta