« »

Kottarainen (Sturnus vulgaris)

SV: Stare, EN: Starling

kuva tästä lajista

Kottaraista esiintyy Euroopassa ja Länsi-Aasiassa, mutta ihmisen viemänä laji on levinnyt myös Afrikkaan, Pohjois-Amerikkaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Suomessa kottaraisen levinneisyys keskittyy maan eteläpuolikkaaseen. Vielä 1970-luvulla kottaraista esiintyi sangen monella alueella Lapissa, mutta nykyään tämän linnustomme yhden ankarimmin taantuneen lajin levinneisyysalue on supistunut selvästi etelämmäksi. Kottaraisen pääasiallista pesimäympäristöä ovat viljelysmaiden pihapiirit ja lehtipuumetsiköt, taajamien ja omakotitaloalueiden pihapiirit, ja myös muut suhteellisen avoimet ympäristöt. Kottarainen pesii useimmiten pönttöön tai luonnonkoloon. Maaseudulla kottarainen suosii laitumia, karjapihoja ja navetoiden liepeitä, joilta löytyvä lanta ja matalakasvustoinen nurmi tarjoavat runsaasti hyönteis- ja lieroravintoa.

Maamme kottaraiskanta oli vahva vielä noin 30–40 vuotta sitten, jolloin pesimäkannan kooksi arvioitiin lähes puoli miljoonaa paria. 1970-luvun puolivälin jälkeen kanta kuitenkin romahti erittäin rajusti. Taantuman on eteläsuomalaisessa peltomaisemassa tehdyissä tutkimuksissa osoitettu johtuvan karjatalouden vähenemisestä maatalouden tehostumisen ja yksipuolistumisen myötä. Tärkeimpien ruokailumaastojen, eli laidunten ja karjapihojen nopean ja mittavan vähenemisen myötä kottaraisen poikastuotto väheni merkitsevästi, ja tätä myötä koko maan kannankehitys kääntyi laskuun. 2000-luvun lopun arvio maassamme pesivien kottaraisten parimäärästä on noin 80 000 paria. Etelä-Suomessa tehtyjen peltolintujen kartoituslaskentojen perusteella kanta on 2000-luvun aikana kuitenkin ilahduttavasti osoittanut runsastumisen merkkejä ja nykykannan koko saattaa olla jo lähes 100 000 paria.

Atlaskartoilta kottaraisen 1970-luvulta alkanut taantuma näkyy selvästi. Ensimmäisessä atlaksessa, joka on ruutujen selvitystehokkuudelta atlaksista heikoin, kottarainen yhytettiin noin 61 %:ssa kaikista ruuduista. Toisessa atlaksessa vastaava luku oli noin 43 %, ja tässä uusimmassa noin 46 %. Levinneisyysalue on harventunut eritoten maan pohjoisosista. Lapissa ja Kainuussa kottarainen esiintyy enää hyvin harvalla alueella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma142336,8 %
Todennäköinen1473,8 %
Mahdollinen2155,6 %
Yhteensä178546,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta