« »

Hippiäinen (Regulus regulus)

SV: Kungsfågel, EN: Goldcrest

kuva tästä lajista

Hippiäistä tavataan pesivänä suuressa osassa Eurooppaa sekä osassa Aasiaa. Suomessa hippiäisen levinneisyys painottuu maan eteläosiin, ulottuen pohjoisessa Keski-Lapin eteläosiin. Hippiäisen pesimäympäristöä ovat kuusikot ja kuusivaltaiset sekametsät. Puhtaista männiköistä tai lehtimetsistä ei lajia pesivänä löydä.

Hippiäisen vuotuiset parimäärät vaihtelevat suuresti ennen kaikkea talvien sääolosuhteiden vaihteluiden mukaan. Noin puolet maassamme pesivistä hippiäisistä talvehtii meillä, ja ankarat kylmät talvet verottavat talvehtivasta kannasta valtaosan. Esimerkiksi erittäin kylmän talven 1986/1987 arveltiin tappaneen noin 97 % talvehtivista hippiäisistämme. Linjalaskentojen perusteella maamme hippiäiskanta runsastui jonkin verran 1940-luvulta 1970-luvulle, mutta väheni sitten noin kolmanneksella 1980-loppuun tultaessa. Yhdistetty piste- ja linjalaskenta-aineisto jaksolta 1975–2010 kertoo lievästi taantumasta, joka ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Vuosivaihtelut ovat suuria, mutta vuoden 1987 kaltaista yhtä suurta romahdusta ei ole koettu, vaikka kylmä talvi 2010 verotti kantaa huomattavan paljon.

Vaikka hippiäisen kanta on pitkäaikaisten lintulaskenta-aineistojen perusteella pysynyt viimeiset 35 vuotta jotakuinkin vakaana, on lajin levinneisyys uusimman atlaskartoituksen perusteella selvästi laajentunut. Ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa hippiäinen havaittiin noin 2 400 atlasruudulla, mutta uusimassa noin 2 900 ruudulla (ensimmäisen atlaksen ruutumäärä n. 2 000, toisen n. 1 800). Muutoksen takana voi olla kartoitustehokkuuden merkittävä paraneminen, etenkin Lapin eteläosissa sekä Suomen keskiosissa. Ankarien talvien määrä vaikuttanee lajin runsauteen atlaskausina. Toiseen atlakseen osui kolme kylmien talvien aiheuttamaa alhaisen kannan vuotta (1986–88) ja vain yksi runsaan kannan vuosi (1989). Toista atlasta pidempikestoiseen ensimmäiseen atlakseen osui neljä hyvää vuotta (1974–77) ja vain kaksi alhaisen pesimäkannan vuotta (1978–79). Ensimmäisessä atlaksessa hippiäisestä saatiin pesintään viittaavia havaintoja selvästi useammalta atlasruudulta kuin toisessa atlaksessa. Nykykannan koon arvioidaan vaihtelevan 600 000 ja 1,6 miljoonan parin välillä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma139536,1 %
Todennäköinen89423,1 %
Mahdollinen56314,6 %
Yhteensä285273,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta