« »

Alli (Clangula hyemalis)

SV: Alfågel, EN: Long-tailed Duck

kuva tästä lajista

Alli on tundran ja jäämeren alueen laji, joka pesii Suomessa harvalukuisena Tunturi-Lapissa, sekä joskus satunnaisesti merialueilla, kun joitakin Siperiaan matkaavia yksilöitä jää kevätmuuton aikaan maamme vesialueille. Lapissa lajille mieluista pesimäympäristöä ovat tunturinummien ja palsasoiden pienet, heinä- tai pajukkorantaiset järvet.

Allin pesimäkannan koon arviointi on hankalaa, koska laji pesii harvalukuisena Lapin usein syrjäisillä ja vähänretkeillyillä seuduilla. Ankarien talvien, öljytuhojen ja metsästyksen on todettu vähentäneen Suomen, Ruotsin ja Norjan pesimäkantoja viimeisen noin 70 vuoden aikana. Suomen allikannanarvio vuosilta 2006–2009 oli 1 500–2 000 paria. Lähes koko Siperian tundran pesimäkanta, joka kattaa yli miljoona yksilöä, talvehtii Itämerellä.  Maassamme harjoitetaan yhä jonkin verran allien ja haahkojen kevätmetsästystä, joka on EU:n lainsäädännön vastainen. On selvää, että kevätmetsästys, joka kohdistuu pesimäalueille suuntaaviin aikuisiin yksilöihin, on lajille haitallista.

Uusimmassa atlaksessa allin pesintä varmistettiin vain 26 ruudussa, ja edellisistä atlaksista poiketen merialueilta ei varmistettu yhtään pesintää. Pesimäkannan koon mahdollisista muutoksista atlastulokset eivät anna osviittaa, sillä edellisissä atlaksissa varmojen pesintöjen ruutumäärät olivat samalla tasolla kuin nytkin.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma250,6 %
Todennäköinen230,6 %
Mahdollinen992,6 %
Yhteensä1473,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa