« »

Metso (Tetrao urogallus)

SV: Tjäder, EN: Capercaillie

kuva tästä lajista

Metson levinneisyys kattaa Euraasian havumetsävyöhykkeen Skandinaviasta Keski-Siperiaan. Lisäksi lajilla on uhanalaisia erillisesiintymiä Keski-Euroopan vuoristoalueilla. Suomessa metsoa tavataan lähes koko maassa lajin puuttuessa vain Tunturi-Lapista männyn metsärajan pohjoispuolelta. Metson soidinpaikkojen on todettu säilyvän parhaiten alueilla, jossa metsäpeite soitimen ympärillä on laaja-alainen. Pienimuotoinen mosaiikkimaisuus voi myös lisätä soidinpaikan säilymistä.

Riistakolmiolaskentojen perusteella metson pesimäkanta on vähentynyt noin 70 % 1960-luvulta 1990-luvulle. Talvilintulaskentojen perusteella pudotus on ollut samassa ajassa jopa yli 75 %. Kannan taantumisen myötä aiemmin vallinneet kanalintusyklit ovat kadonneet, mutta vuosien välinen vaihtelu voi silti olla suurta. Metson taantuman pääsyynä pidetään yhtenäisten metsäalueiden pirstoutumista tehostuneen metsätalouden myötä. Liian voimakas metsästys on voinut myös pienentää kantaa. Viimeisen parin kymmenen vuoden aikana metson kanta on pysynyt vakaana. Suomen nykyinen kannanarvio on noin 300 000 paria, vaikka teeren ja metson osalta ei voida puhua varsinaisista pareista, koska koiras ja naaras viettävät valtaosan vuodesta erillään. Metsokanta on luokiteltu tuoreimmassa uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi.

Metson levinneisyydessä ei ole tapahtunut voimakkaita muutoksia. Levinneisyysalue näyttää pesimävarmuuksien laskuna tarkasteltuna kuitenkin selvästi harventuneen Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella, kun tuoreimman atlaksen tuloksia verrataan kahden edellisen yhdistettyihin tietoihin. Lajia tavataan kuitenkin edelleen lähes koko Suomessa. Ahvenanmaalle 1920-luvulla istutettu populaatio näyttää kuitenkin kadonneen, sillä lajia ei havaittu enää vuosien 2006–2010 kartoituksissa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma152639,5 %
Todennäköinen50713,1 %
Mahdollinen82821,4 %
Yhteensä286174 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta