« »

Kulorastas (Turdus viscivorus)

SV: Dubbeltrast, EN: Mistle Thrush

kuva tästä lajista

Kulorastaan pääasiallinen levinneisyysalue kattaa suuren osa Eurooppaa, lisäksi lajia pesii osassa Pohjois-Afrikkaa ja Aasiaa. Monessa Euroopan maassa kulorastas on puistojen ja puistomaisten metsien laji, mutta Suomessa selkeästi metsälintu, joka ei viihdy pihapiirien lähellä tai puistomailla. Levinneisyysalue ulottuu pohjoisessa aina havumetsävyöhykkeen pohjoisrajoille asti. Mieluisinta elinympäristöä kulorastaalle ovat valoisat ja harvat männiköt, mutta lajin voi löytää myös mäntyvaltaisista sekametsistä ja jopa kuusikoiden valoisista aukkopaikoista.

Kulorastaan pesimäkannan arvellaan taantuneen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ja taantumista havaittiin myös 1950-luvulta 1970-luvulle. Jälkimmäisen taantuman on arveltu liittyvän metsätalouden tehostumiseen, mikä vähensi iäkkäiden mäntymetsien alaa. Sen jälkeen kulorastas kuitenkin runsastui: 1970-luvun alun ja 1980-luvun lopun välissä Pohjois-Suomen kanta kaksinkertaistui linjalaskentojen perusteella (etelässä kanta pysyi jotakuinkin vakaana). Runsastumisen syitä pohjoisessa ei tunneta. Ensimmäisen (1974–79) ja toisen (1986–89) atlaksen välillä levinneisyysalue kuitenkin pysyi jotakuinkin ennallaan tai korkeintaan laajeni hivenen. Laskenta-aineistot jaksolta 1983–2010 kertovat kulorastaan pesimäkannan koon voimakkaasta kasvusta. Kulorastaan pesimäkannan kooksi arvioitiin linjalaskenta-aineiston perusteella 1940- ja 1950-luvuilla n. 125 000 paria, mutta 1970- ja 1980-luvuilla enää 50 000–60 000 paria. Viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana jatkuneen kannankasvun valossa nykyinen arvio on 130 000–200 000 paria.

Atlaskartoilla kulorastaan viimeaikainen runsastuminen näkyy selvästi: uusimmassa atlaksessa asuttujen atlasruutujen määrä on noin 3 100 (joista noin puolesta varma pesintä), kun 1970- ja 1980-lukujen yhdistetyssä aineistossa se oli noin 2 200 (joista noin joka kolmannessa varma pesintä). Levinneisyysalue on entistä huomattavasti yhtenäisempi koko maassa ja se on vankistunut eritoten Pohjois-Suomessa, jossa kulorastas puuttuu enää aivan pohjoisimmilta tunturialueilta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma162642,1 %
Todennäköinen89723,2 %
Mahdollinen62416,1 %
Yhteensä314781,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa